Size: 16 inch, kèm theo 4 Socket 1/2 inch (17mm 19mm 21mm 23mm).\

Luyện rèn và mạ bằng thép crom. Tiết kiệm 50% sức lực - 12/T

HRCW40231 - Tắc kê chữ thập