Kích thước của kềm: 10.5 inch;

Kích thước  áp dụng: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm- 24/T

HR104 - Kềm rút rivet