Kích thước: 10 inch, chiều dài của kềm: 260mm.

Kích thước  áp dụng: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm- 24/T

HR101 - Kềm rút rivet