Lưỡi cong, kích thước: 198mm,

chất liệu thép đặc biệt, độ dày:2.5mm,

cán bằng gỗ- 72/T

HPK01981 - Dao tước dây điện lưỡi cong 198mm