Chất lượng tốt giống STANLEY,

Thời gian tưới lên đến 2 giờ- 120/T

HPHM0201 - Đầu nối 1/2"