Đường kích đục lỗ: 2.5mm, 3 mm, 3.5 mm, 4mm, 4.5 mm,5mm- 48/T

HLHP01 - Kềm đục lỗ vải da