Gồ 8 cờ lê hai miệng,

size: 6-22mm (6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,
14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm).

Sơn bóng- 10/T

HKSPA2088 - Bộ 8 cờ lê hai miệng (6-22mm)