26 cái đầu vít gồm:
1 cái đầu giữ ratchet
18 cái đầu vít dài 65mm size 
PH0,PH1,PH2,PH3,

PZ1,PZ2,PZ3,

SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,

T10,T15,T20,T25,T27,T30
6 cái cánh tay điện size
5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm
Chất liệu CR-V.- 24/T

HKSDB0268 - Bộ 26 tua vít