Kích thước: 300 mm/12 inch- 24/T

HHF3028 - Khung cưa sắt