Size: L, dùng cho công nhân làm việc trong môi trường dầu.

Găng tay phủ đầy lớp Nitri- 120/T

HGVN01 - Găng tay Nitri