Size: XL, dùng cho công nhân trong môi trường dầu.

Có tráng lớp Nitri mịn.- 120/T

HGNG01 - Găng tay Nitri