Độ rộng đầu đục: 25mm, độ rộng tay cầm: 19mm,

Chiều dài: 305mm,

Chất lượng giống STANLEY-20/T

HCCL812512 - Đục sắt dẹp