Độ rộng đầu đục: 19mm,

độ rộng tay cầm: 16mm,

Chiều dài: 254mm,

Chất lượng giống STANLEY-20/T

HCCL811910 - Đục sắt dẹp