Độ rộng đầu đục: 4mm,

độ rộng tay cầm: 19mm,

Chiều dài: 305mm,

Chất lượng giống STANLEY-20/T

HCC8141219 - Đục bê tông nhọn