Độ rộng đầu đục: 4mm,

độ rộng tay cầm: 16mm,

Chiều dài: 254mm,

Chất lượng giống STANLEY-20/T

HCC8141016 - Đục bê tông nhọn