Trọng lượng nâng: 2 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 1,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 485mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 343N,

Khối lượng bá lăng: 19.5 kg,

đóng trong thùng gỗ- 1/T

HCBK0202 - Bá lăng xích 2 tấn