Trọng lượng nâng: 1 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 1,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 383mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 284N,

Khối lượng bá lăng: 12.2 kg,

đóng trong thùng gỗ- 1/T

HCBK0201 - Bá lăng xích 1 tấn