top of page

Trọng lượng nâng: 1 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 1,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 383mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 284N,

Khối lượng bá lăng: 12.2 kg, 1/T

HCBK0201 - Bá lăng xích

bottom of page