top of page

Trọng lượng nâng: 1 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 1,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 300mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 322.5N,

Khối lượng bá lăng: 10 kg, 1/T

HCBK0101 -Bá lăng xích

bottom of page