Bao gồm 7 món đe và búa làm đồng (công nghiệp nặng), chịu nhiệt, thép carbon 45# - 2/T

HBAFH0711 - Bộ 7 món đe và búa làm đồng hiệu