Chiều dài mỏ lết: :300mm(12"),

Kích thước điều chỉnh: 0-35mm- 24/T

HADW131122 - Mỏ lết