Chiều dài mỏ lết: :250mm(10"),

Kích thước điều chỉnh: 0-30mm- 24/T

HADW131102 - Mỏ lết