6000 số đếm, Lưu giữ số liệu, Dòng điện AC:
2A/20A/200A/±(2.5% +5)
Điện áp AC : 0~600V±(0.8% +5)  
Điện áp DC :0~600V±(0.5% +3)  
Điện trở: :2kΩ/20kΩ±(0.8% +3). 40/T

DCM2001 - Kềm đo AC kỹ thuật số