6000 số đếm
Dòng điện AC: 60A / 600A / 1000A ± (2,0% +6)
Điện xoay chiều:
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (0,8% +3) 750V ± (1% +4)
Điện áp DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (0,7% +3) 1000V ± (0,8% +2)
Điện trở: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ ± (0,8% +3) 60MΩ ± (1,2% +3)
Điện dung:10nF / 100nF / 1000nF / 10? F / 100? F / 1000? F / 10mF / 100mF ± (4.0% +5)
Tần số: 0 ~ 10KHz ± (1,5% +5)- 20/T

DCM10001 - Kèm ampeke