Size: 32 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1243205 - Mũi khoan bê tông đuôi gài