Size: 30 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1243005 - Mũi khoan bê tông đuôi gài