Size: 28 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242805 - Mũi khoan bê tông đuôi gài