Size: 25 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242505 - Mũi khoan bê tông đuôi gài