Size: 22 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242205 - Mũi khoan bê tông đuôi gài