Size: 22 X 340mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242202 - Mũi khoan bê tông đuôi gài