Size: 20 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242005 - Mũi khoan bê tông đuôi gài