Size: 18 X 340mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1241802 - Mũi khoan bê tông đuôi gài