Size: 16 X 340mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1241602 - Mũi khoan bê tông đuôi gài