Size: 10 X 260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1241001 - Mũi khoan bê tông đuôi gài