top of page

Size: 26x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212601 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page