top of page

Size: 22x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212202 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page