top of page

Size: 20x600mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212005 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page