top of page

Size: 20x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212001 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page