Size: 16x600mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211606 - Mũi khoan bê tông đuôi gài