Size: 16x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211604 - Mũi khoan bê tông đuôi gài