top of page

Size: 16x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211603 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page