top of page

Size: 16x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211602 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page