top of page

Size: 14x600mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211406 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page