top of page

Size: 14x450mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211405 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page