top of page

Size: 14x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211404 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page