top of page

Size: 14x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211402 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page