top of page

Size: 12x450mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211205 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page