top of page

Size: 12x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211204 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page