Size: 12x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211203 - Mũi khoan bê tông đuôi gài