Size: 12x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211202 - Mũi khoan bê tông đuôi gài